Redakcja

Redaktor naczelny i zespół redakcyjny
Członkowie Zespołu Redakcyjnego zajmują się organizacyjno-technicznymi aspektami pracy redakcyjnej. Wdrażają decyzje Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego. Zapewniają realizację poszczególnych zadań wynikających z cyklu wydawniczego. Pracami Redakcji kieruje Redaktor Naczelny a koordynacją prac zespołu zajmuje się Sekretarz Redakcji.

Redaktorzy tematyczni
Każdy redaktor tematyczny jest przypisany, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i specjalnością, do jednego z sześciu głównych działów merytorycznych (subdyscyplin politologii) „Athenaeum” i odpowiada merytorycznie za jakość artykułów tego działu. Redaktorzy tematyczni (naukowcy z ośrodków współredagujących pismo) razem tworzą Kolegium redakcyjne, które podejmuje kolegialne decyzje dotyczące działów i artykułów publikowanych w kolejnych numerach pisma.

Rada programowa
W skład Rady Programowej pisma wchodzą samodzielni pracownicy naukowi ośrodków współtworzących Redakcję „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, wybitni specjaliści w swoich dyscyplinach. Rada podejmuje strategiczne decyzje dotyczące pisma oraz czuwa nad jakością merytoryczną poszczególnych numerów. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Roman Bäcker.

Rada Doradcza (Advisory Board)
To ciało o analogicznym statusie jak Rada Programowa, złożone z politologów reprezentujących w Redakcji „Athenaeum” wybrane ośrodki zagraniczne.

Ośrodki współredagujące pismo
„Athenaeum” jest unikalnym w skali Polski pismem naukowym redagowanym przy aktywnej współpracy wielu ośrodków politologicznych z całego kraju.

Adres redakcji
Kontakt z Redakcją jest możliwy drogą elektroniczną (preferowana forma), pocztową i telefoniczną.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •