Pismo

Informacje podstawowe

Tytuł: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”
Title: „Athenaeum. Polish Political Science Studies”
ISSN: 1505-2192
Numer DOI: 10.15804/athena
Tryb wydawniczy: kwartalnik
Język publikacji: polski, angielski
Wersja pierwotna: Wersją pierwotną jest wersja drukowana. Wersja drukowana jest tożsama z wersją elektroniczną.
Bazy referencyjne:
  1. European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus)
  2. Index Copernicus Journals Master List
  3. The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
  4. EuroPub Database
  5. BazHum
  6. Arianta
  7. Polska Bibliografia Naukowa
Punktacja:
Zgodnie z ostatnim (2021 r.) wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez ministra właściwego ds. nauki, za publikację w piśmie przyznaje się 100 punktów.

Opis

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez ośrodki akademickie prowadzące studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu pismu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektornicznej. Każdy trzeci i czwarty numer pisma w roku ukazuje się w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”. W latach 2019-2020 uczestniczyło w ministerialnym programie "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Redakcja „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, zgodnie z zaleceniami ministra właściwego ds. nauki oraz Committee on Publication Ethics (COPE), na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dba o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzega standardów etycznych, przeciwdziała zjawiskom zwanym jako ghostwriting (czyli nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i guest authorship (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelności naukowej.

Informacje szczegółowe

> Cele pisma
> Zasady etyczne i publikacyjne
> Ośrodki tworzące Redakcję
> Lista recenzentów
> Historia pisma
> Pismo wspierają
> Okładki „Athenaeum”
> Promocja
> Strona pisma w serwisie Wydawnictwa Adam Marszałek
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •