Wymogi techniczne

Przed przysłaniem tekstu do publikacji prosimy o zapoznaie się z zasadmi etycznymi i publikacyjnymi oraz regułami recenzowania obowiązującymi w czasopiśmie „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Przesłanie tekstu do publikacji oznacza akceptację tych zasad oraz poniższych wymagań technicznych.

 1. Materiały do publikacji należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  1. systemu redakcyjnego
 2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx, .odt itp.
 3. Objętość artykułów nie może przekraczać 30 000 znaków (wraz z abstraktami i bibliografią).
 4. Artykuł powinien składać się z następujących elementów:
  1. tytułu artykułu oraz abstraktu w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 900 znaków)
  2. pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim
  3. wprowadzenia zawierającego cele i problematykę artykułu wraz z ich uzasadnieniem
  4. założeń metodologicznych badania, w szczególności stawianych pytań, weryfikowanych hipotez, wykorzystanych metod, zakresu pola badawczego itd.
  5. omówienie stanu badań i dyskusji z literaturą przedmiotu
  6. zaprezentowania wyników swoich badań
  7. podsumowujących wniosków
  8. bibliografii
 5. W "Athenaeum" obowiązuje standard redagowania przypisów w formie odsyłaczy bibliograficznych wg standardu APA, gdzie odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.
  1. praca jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11)
  2. praca dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005)
  3. trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6)
  4. gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998)
 6. Przykładowy zapis bibliograficzny
 7. Książka
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Kukułka, J. (1978). Problemy teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  Książka napisana pod redakcją
  Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Kącka, K. (red.). (2014). Stosunki międzynarodowe: wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Rozdział w pracy zbiorowej
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.). Tytuł książki (ss. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Kochanowicz, J. (1989). The Polish Economy and the Evolution of Dependency. W: D. Chirot (red.). The Origins of Backwardness in Eastern Europe (ss. 92–130). Berkeley: University of California Press.
  Artykuł w czasopiśmie
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.
  Prokop, M. (2017). Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne. Historia i Polityka, 21(28), 27–42. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.018.
  Artykuł prasowy
  Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.
  Żytnicki, P. (2011.11.2). Bronię tej anarchii. Gazeta Wyborcza, 125, 2–3.
  Źródło internetowe
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.
  Malak, K. (2016). Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania. Pobrane z: http://stosunki-miedzynarodowe.pl /bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania.
 8. Autor proszony jest ponadto o podanie:
  1. imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym
  2. nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony
  3. danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji)
  4. swojego identyfikatora w bazie naukowej ORCID
  5. oświadczenia o zapoznaiu się i akceptacji zasad obowiązujących w czaspiśmie „Athenaeum”, zachowaniu zasad rzetelności naukowej, zgodzie na publikację tekstu oraz zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procesem publikacji.
Uwaga!

Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie zostaną opublikowane! Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).

Zgłoszenie tekstu do publikacji oznacza konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję pisma. Redakcja przetwarza dane osobowe autorów wyłącznie w związku z procesem publikacyjnym i tylko do czasu zakończenia tego procesu. Każdy autor ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty. Administratorem danych osobowych jest redacja czasopisma „Athenaeum”.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •