f Athenaeum

Zasady etyczne i publikacyjne

W trosce o najwyższą jakość publikacji, Rada Naukowa i Redakcja czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, prawa własności intelektualnej, rzetelności prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i zasad ustalonych ministra właściwego ds. nauki oraz Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych, a na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron.

Obowiązki recenzentów

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania w oparciu o zasadę double-blind review przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki.
 2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych.
 3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką.
 4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów.
 5. Przestrzegania zasad recenzowania obowiązujących w „Athenaeum”.
 6. Stosowania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

Obowiązki autorów

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” zobowiązują się do:

 1. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym albo ujawnienia danych o miejscu jego wcześniejszego opublikowania (jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem).
 2. Oświadczenia, że wszystkie dane zawarte w nadesłanych artykułach naukowych są oryginalne i prawdziwe.
 3. Zgody na publikację, rozpowszechnianie i powielanie opublikowanego tekstu na zasadach niewyłącznej licencji typu Creative Commons. Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych".
 4. Zgody na przetwarzenie danych osobowych w związku z procesm publikacji zgłoszonego tekstu.
 5. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 6. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.
 7. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych i ich wkładu w powstanie artykułu.
 8. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 9. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.

Obowiązki redakcji

Członkowie redakcji czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” zobowiązują się do:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki.
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i informowania o nich Autorów wraz z ich uzasadnieniem.
 3. Informowania o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych (double-blind review) i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką.
 6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.
 7. Poinformować Autorów o ostatecznej decyzji w sprawie publikacji przesłanego do redakcji tekstu maksymalnie w ciągu 60 dni od jego prawidłowego zgłoszenia.

Zapora "ghostwriting"

Redakcja „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeciwdziała zjawiskom zwanym jako ghostwriting (czyli nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i guest authorship (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelności naukowej. W związku z powyższym Redakcja prosi Autorów o:

 1. Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
 2. Ujawnienie w przypisie do artykułu informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi Autor zgłaszający artykuł, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego - Autor wymieniony na pierwszym miejscu. Redakcja informuje, że przypadki nierzetelności naukowej, a zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające Autorów czy towarzystwa naukowe.

Zasady recenzowania

Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów. Pierwsza weryfikacja następuje już na etapie przyjmowania tekstów do Redakcji. Po odebraniu artykułu, Sekretarz Redakcji sprawdza czy tekst spełnia wszystkie standardy techniczne i mieści się merytorycznie w profilu pisma. Następnie artykuł jest, zgodnie ze swoją problematyką, klasyfikowany do właściwego działu merytorycznego (subdyscypliny) i przesyłany do jednego z odpowiedzialnych za ten dział redaktorów tematycznych specjalizującego się w problematyce, której dotyczy artykuł. Redaktor nie zna personaliów autora artykułu i nie może być zatrudniony w tej samej jednostce, w której afiliowany jest autor publikacji. Jeśli pierwsza recenzja jest pozytywna, to artykuł przesyłany jest anonimowo do niezależnego recenzenta zewnętrznego, specjalisty z danej dziedziny, zatrudnionego w innym ośrodku niż autor artykułu i nie mającym żadego konfliktu interesu z autorem. Recenzja jest dokonywana w oparciu o szczegółowy formularz recenzyjny i kończy się wyraźną konkluzją dopuszczającą artykuł do publikacji (bez konieczności wprowadzenia poprawek lub po ich uwzględnieniu przez autora) lub jego odrzuceniem.

Każdy etap recenzowania przebiega w oparciu o zasadę double-blind review process, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów. Dokonując oceny artykułu recenzenci zawracają w szczególności uwagę na takie kwestie jak:

 1. Czy artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analityczny przedstawiający obecny stan wiedzy?
 2. Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i został zrealizowany?
 3. Czy poprawnie sformułowano problem badawczy?
 4. Czy artykuł ma właściwą strukturę i jest poprawny pod względem metodologicznym, językowym, redakcyjnym?
 5. Czy podana literatura przedmiotu w języku polskim, angielskim i przedmiotu badania jest reprezentatywna?
 6. Czy autor podejmuje krytyczną dyskusję z literaturą przedmiotu?
 7. Czy zagadnienia przedstawione w artykule są istotne pod względem naukowym?
 8. Czy artykuł jest opracowaniem oryginalnym, wnoszącym nowe treści do dyskusji naukowej?

Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy recenzentami dotyczące jakości naukowej artykułu i konkluzji recenzyjnej, Redaktor Naczelny o opinie może poprosić wszystkich redaktorów tematycznych z danego działu, powołać dodatkowego recenzenta, a w uzasadnionych przypadkach o zajęcie stanowiska mogą zostać poproszeni wszyscy członkowie Rady Programowej i Międzynarodowej Rady Doradczej.

Kolejność i hierarchia publikowanych artykułów nie jest przypadkowa i stanowi konsekwencję układu każdego numeru składającego się z kilku działów tematycznych zbudowanych w oparciu o subdyscypliny „Athenaeum”. Oznacza to, że o fakcie opublikowania danego tekstu w konkretnym numerze decyduje nie tylko jego wartość merytoryczna, ale również spójność tematyczna z pozostałymi tekstami. Artykuły publikowane są w odpowiadających im tematycznie działach. Decyzję o publikacji danego działu podejmuje Redakcja na podstawie oceny merytorycznej i liczby artykułów z poszczególnych działów.

Oświadczenie

Oświadczenie o akceptacji powyższych zasad, zachowaniu zasad rzetelności naukowej, zgodzie na opublikowanie i udzielenie licencji na rozpowszechnianie tekstu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji. Akceptacja zasad może być wyrażona elektornicznie (za pośrednictwem platformy redkacyjnej) lub pisemnie (w takim wypadku podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Redakcji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia artykułu).

 1. Formularz oświadczenia (DOC)
 2. Formularz oświadczenia (PDF)
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •