Cele pisma

Periodyk „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” w swym zamyśle jest pismem konsolidującym polskie środowisko politologiczne. U podstaw tej inicjatywy legła głęboka nadzieja na powołanie do życia czasopisma kompletnego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i spełniającego funkcję katalizującą badania na gruncie szeroko pojętej politologii. Jego priorytetowym celem jest więc zapewnienie wysokiej komunikowalności w ramach polskiego środowiska politologicznego i stworzenie szansy pełniejszego udziału polskiej politologii na forum międzynarodowej wymiany myśli. Wśród inicjatorów i członków Redakcji istnieje świadomość wyjątkowości polskiej historii ostatnich sześćdziesięciu lat, co może i powinno stać się cennym doświadczeniem dla politologii poza granicami naszego kraju.

Celem pisma jest publikowanie najnowszych wyników prac badawczych. „Athenaeum” udostępnia swoje łamy zarówno uznanym i powszechnie szanowanym autorytetom z dziedziny nauk politycznych, jak i badaczom młodym, szerzej nieznanym i dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z nauką. Dzięki „Athenaeum” mogą oni zaprezentować swój dorobek naukowy. To co łączy obydwie kategorie autorów to wysoki poziom merytoryczny artykułów. Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest bowiem wielostronny, wielopoziomowy i niezwykle dokładny system kontroli nadsyłanych do druku materiałów.

W 2011 r., dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus" przygotowano anglojęzyczne wydanie pisma celem jego populryzacji za granicą. Od 2013 r. każdy czwarty numer w roku jest wydawany w tym języku pod nazwą „Athenaeum. Polish Political Science Studies”.

Inicjatywa nasza nadal ma charakter otwarty. W dalszym ciągu zapraszamy do współredagowania czasopisma wszystkie ośrodki politologiczne w kraju, szczególnie te, które mają uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych lub prowadzą studia magisterskie.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •