Wymogi techniczne

Każdy tekst nadesłany do Redakcji musi być zgodny z poniższymi wymaganiami technicznymi.

 1. Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Redakcji: athena@umk.pl
 2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx, .odt.
 3. Objętość artykułów nie może przekraczać 30 000 znaków (wraz z abstraktami i bibliografią).
 4. Artykuł powinien składać się z następujących elementów:
  1. tytułu artykułu oraz abstraktu w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 900 znaków)
  2. pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim
  3. wprowadzenia zawierającego cele i problematykę artykułu wraz z ich uzasadnieniem
  4. założeń metodologicznych badania, w szczególności stawianych pytań, weryfikowanych hipotez, wykorzystanych metod, zakresu pola badawczego itd.
  5. omówienie stanu badań i dyskusji z literaturą przedmiotu
  6. zaprezentowania wyników swoich badań
  7. podsumowujących wniosków
  8. bibliografii
 5. W "Athenaeum" obowiązuje standard redagowania przypisów w formie odsyłaczy bibliograficznych (styl APA).
 6. Autor proszony jest ponadto o podanie:
  1. imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym
  2. nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony
  3. dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu
  4. podpisanego i wydrukowanego (lub zeskanowanego) oświadczenia o zachowaniu zasad rzetelności naukowej oraz o zgodzie na publikację tekstu

Uwaga!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom - w szczególności przypisy i bibliografia nie będą zredagowane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie nr 5 - nie zostaną opublikowane! Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •