Wymogi techniczne

Przed przysłaniem tekstu do publikacji prosimy o zapoznaie się z zasadmi etycznymi i publikacyjnymi oraz regułami recenzowania obowiązującymi w czasopiśmie „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Przesłanie tekstu do publikacji oznacza akceptację tych zasad oraz poniższych wymagań technicznych.

 1. Materiały do publikacji należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  1. systemu redakcyjnego
 2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx, .odt itp.
 3. Objętość artykułów nie może przekraczać 30 000 znaków (wraz z abstraktami i bibliografią).
 4. Artykuł powinien składać się z następujących elementów:
  1. tytułu artykułu oraz abstraktu w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 900 znaków)
  2. pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim
  3. wprowadzenia zawierającego cele i problematykę artykułu wraz z ich uzasadnieniem
  4. założeń metodologicznych badania, w szczególności stawianych pytań, weryfikowanych hipotez, wykorzystanych metod, zakresu pola badawczego itd.
  5. omówienie stanu badań i dyskusji z literaturą przedmiotu
  6. zaprezentowania wyników swoich badań
  7. podsumowujących wniosków
  8. bibliografii
 5. W "Athenaeum" obowiązuje standard redagowania przypisów w formie odsyłaczy bibliograficznych wg standardu APA.
 6. Autor proszony jest ponadto o podanie:
  1. imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym
  2. nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony
  3. danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji)
  4. swojego identyfikatora w bazie naukowej ORCID
  5. oświadczenia o zapoznaiu się i akceptacji zasad obowiązujących w czaspiśmie „Athenaeum”, zachowaniu zasad rzetelności naukowej, zgodzie na publikację tekstu oraz zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procesem publikacji.
Uwaga!

Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie zostaną opublikowane! Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).

Zgłoszenie tekstu do publikacji oznacza konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję pisma. Redakcja przetwarza dane osobowe autorów wyłącznie w związku z procesem publikacyjnym i tylko do czasu zakończenia tego procesu. Każdy autor ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty. Administratorem danych osobowych jest redacja czasopisma „Athenaeum”.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •