Zasady recenzowania

Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów. Pierwsza weryfikacja następuje już na etapie przyjmowania tekstów do Redakcji. Artykuły niespełniające minimalnych standardów merytorycznych i technicznych nie są w ogóle przyjmowane. Po odebraniu artykułu, Sekretarz Redakcji (lub upoważniony członek zespołu redakcyjnego) sprawdza czy tekst spełnia wszystkie standardy techniczne i mieści się merytorycznie w profilu pisma. Następnie artykuł jest, zgodnie ze swoją problematyką, klasyfikowany do właściwego działu merytorycznego (subdyscypliny „Athenaeum”) i przesyłany do jednego z odpowiedzialnych za ten dział redaktorów tematycznych specjalizującego się w problematyce, której dotyczy artykuł. Redaktor nie zna personaliów autora artykułu i nie może być zatrudniony w tej samej jednostce, w której afiliowany jest autor publikacji. Jeśli pierwsza recenzja nie jest negatywna, to artykuł przesyłany jest anonimowo do niezależnego recenzenta zewnętrznego będącego - co do zasady - profesorem tytularnym lub doktorem habilitowanym, specjalistą z danej dziedziny zatrudnionym w innym ośrodku niż autor artykułu i nie mającym żadego konfliktu interesu z autorem. Recenzja jest dokonywana w oparciu o szczegółowy formularz recenzyjny i kończy się wyraźną konkluzją dopuszczająca artykuł do publikacji (bez konieczności wprowadzenia poprawek lub po ich uwzględnieniu przez autora) lub jego odrzuceniem.

Każdy etap recenzowania przebiega w oparciu o zasadę double-blind review process, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów. Dokonując oceny artykułu recenzenci zawracają w szczególności uwagę na takie kwestie jak:

  1. Czy artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analityczny przedstawiający obecny stan wiedzy?
  2. Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i został zrealizowany?
  3. Czy poprawnie sformułowano problem badawczy?
  4. Czy artykuł ma włąściwą strukturę i jest poprawny pod względem metodologicznym, językowym, redakcyjnym?
  5. Czy podana literatura przedmiotu w języku polskim, angielskim i przedmiotu badania jest reprezentatywna?
  6. Czy autor podejmuje krytyczną dyskusję z literaturą przedmiotu?
  7. Czy zagadnienia przedstawione w artykule są istotne pod względem naukowym?
  8. Czy artykuł jest opracowaniem oryginalnym, wnoszącym nowe treści do dyskusji naukowej?

Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy recenzentami dotyczące jakości naukowej artykułu i konkluzji recenzyjnej, Redaktor Naczelny o opinie może poprosić wszystkich redaktorów tematycznych z danego działu, powołać dodatkowego recenzenta, a w uzasadnionych przypadkach o zajęcie stanowiska mogą zostać poproszeni wszyscy członkowie Rady Programowej i Międzynarodowej Rady Doradczej.

Kolejność i hierarchia publikowanych artykułów nie jest przypadkowa i stanowi konsekwencję układu każdego numeru składającego się z kilku działów tematycznych zbudowanych w oparciu o subdyscypliny „Athenaeum”. Oznacza to, że o fakcie opublikowania danego tekstu w konkretnym numerze decyduje nie tylko jego wartość merytoryczna, ale również spójność tematyczna z pozostałymi tekstami. Artykuły publikowane są w odpowiadających im tematycznie działach. Decyzję o publikacji danego działu podejmuje Redakcja na podstawie oceny merytorycznej i liczby artykułów z poszczególnych działów.

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •