Archiwum

Numer 16/2006

Stosunki międzynarodowe

Janusz Ruszkowski
Ponadnarodowość (Supranationalism) jako kategoria w stosunkach międzynarodowych

Magdalena Sirecka
Rola i znaczenie kultury w polityce zagranicznej państwa

Alfred Lutrzykowski
Proces Boloński. Ku Europejskiemu Obszarowi Szkolnictwa Wyższego

Michał Dobroczyński
Charakter chińskiej odrębności

Systemy polityczne i partyjne

Waldemar Żebrowski
Struktura systemu politycznego

Anna Wójt
Funkcjonalno-strukturalna interpretacja ewolucji partii politycznych

Przemysław Maj
Pojęcie cyberprzestrzeni w analizie politologicznej: Paradygmat wpływu nowego typu przestrzeni społecznej na demokratyczny system polityczny

Bartłomiej H. Toszek
Problematyka kompleksowego zarządzania jakością w administracji rządowej szczebla regionalnego

Krzysztof Chaczko
Podziały socjopolityczne w Izraelu. Próba systematyzacji

Radosław Sajna
Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy - istota sporów i reakcje prasowe

Polityka gospodarcza

Mirosław Geesie
Dualne oblicze gospodarki krajowej ery globalizacyjnej na przykładzie Polski

Renata Gabryszak
Bariery dla przedsiębiorczości

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz
Polityka stymulowania przedsiębiorczości w regionie w opiniach przedsiębiorców

Sprawozdania

Krzysztof Kowalczyk
Międzynarodowa konferencja naukowa Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, Międzyzdroje, 16-18 maja 2006 roku

Maria Wincławska
Między III a IV Rzeczpospolitą? Sprawozdanie z konferencji "Polacy wobec wyborów 2005"

Recenzje

Alina Kasz kur
Janusz Mondry, Powrót geopolityki - Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku, Wydawnictwo "Sprawy Polityczne", Elbląg 2004, ss. 120

Eugeniusz Ponczek
Andrzej Sepkowski, Człowiek a przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 300

Dariusz Wybranowski
Jakub Ferenc, Świat odwraca wzrok. Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 178

Bibliografia

Bibliografia naukowa pracowników ośrodków wchodzących w skład Redakcji "Athenaeum. Political Science" za 2005 r. oraz uzupełnienie bibliografii z 2004 r.


Numer 14-15/2006

Integracja europejska

Andrzej Chodubski
O dziedzictwie kulturowym Europy

Józef M. Fiszer
Parlament Europejski - geneza i rozwój, działalność, struktura oraz znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie

Edward Olszewski
Partie polityczne i społeczeństwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 roku

Zbigniew Czachór
Przyszłość integracji i systemu Unii Europejskiej. Próba prognozy

Alfred Lutrzykowski
Samorząd terytorialny - element ładu ustrojowego w Unii Europejskiej

Bogumił Szmulik
Geneza i rozwój skargi konstytucyjnej w Europie

Wybory

Mirosława Skawińska
Lewica Polska po 1989. SLD w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 1991-2001

Agnieszka Kasińska-Metryka
Wizerunek kandydata na prezydenta - polityczna poprawność kontra marketingowe wyzwania. Analiza wizerunku D. Tuska i L. Kaczyńskiego na podstawie kampanii prezydenckiej w Polsce w 2005 roku

Sławomir Drelich
Metafora "wybranego" w żargonie politycznym Andrzeja Leppera

Janina Kowalik
Czynniki wpływające na potencjalne zachowania wyborców w wyborach samorządowych 2006 w kontekście zmiany pozycji organu wykonawczego w gminie

Myśl polityczna

Artur Laska
Problem sprawiedliwości społecznej w filozofii antycznej jako płaszczyzna klasycznej refleksji o polityce

Arkadiusz Modrzejewski
Społeczny wymiar religii w myśli społeczno-filozoficznej Karola Wojtyły (1920-2005)

Danuta Karnowska
Liberalizm konserwatywny Unii Polityki Realnej

Tomasz Kuczu
Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" i Partia Przymierze "Samoobrona" - usytuowanie wobec ugrupowań o proweniencji ludowej w latach 1992-1993 i zarys myśli politycznej

Jakub Potulski
Tradycje ukraińskiej myśli politycznej

Sprawozdania

Krzysztof Kowalczyk
Międzynarodowa konferencja naukowa Terroryzm konflikty zbrojne na przełomie XX i XX wieku, Szczecin, 1-2 czerwca 2006 roku

Adam Bobryk
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mentalność Słowian i integracyjne procesy: historia, współczesność, perspektywy", Homel (Białoruś) 26-27 maja 2005 r.

Recenzje

Tadeusz Godlewski
Jarosław Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004, ss. 245

Ryszard Michalski
Henryk Składanowski, Stosunki polsko-sowieckie w programach nauczania i podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w Polsce w latach 1932-1956, Toruń 2004, ss. 345

Andrzej Piskozub
Krzysztof Luks, Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 170

Alfred Lutrzykowski
Tomasz Żyro, Wstęp do politologii. Warszawa 2004, ss. 308

Iwona Hofman
Michał Kosman, Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990-2002), Toruń 2004, ss. 205

Iwona Hofman
Kultura polityczna w Polsce, T. IV, Swoi i obcy, praca zbiorowa pod redakcją Marcelego Kosmana, cz. 1. Poznań 2004, ss. 273, cz. 2, Poznań 2005, ss. 205

Czesław Mojsiewicz
Kazimierz Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, ss. 200

Bibliografia

Bibliografia naukowa pracowników ośrodków wchodzących w skład Redakcji "Athenaeum. Political Science" za 2004 r.

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: