Numer 28/2011

Stosunki międzynarodowe

Tomasz Ceran
(Nie)ruchome wahadło? Ptolemeusz, Kopernik i trójkąt von Hayeka a współczesny kryzys gospodarczy

Stanisław Kozłowski
Uprzywilejowane partnerstwo w stosunkach z Unią Europejską na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej

Magdalena Redo
Ocena reformy systemu głosowania w radzie prezesów Europejskiego Banku Centralnego

Monika Potkańska
Wpływ struktury organizacyjnej Eurojustu na jej efektywne działania

Małgorzata Stańczyk
Stosunki polityczne Japonii z EWG/UE w latach 1991-2009

Adam Gwiazda
Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki a perspektywa świata wielobiegunowego

Rafał Ożarowski
Islam - historia, wiedza, skojarzenia

Katarzyna Górak-Sosnowska
Migracje zarobkowe w świecie arabskim

Pamięć i polityka

Radosław Zenderowski
Pamięć i tożsamość narodowa. Przypominanie i zapominanie w służbie polityki

Eugeniusz Ponczek
Polityka historyczna - od refleksji politycznej do racji stanu (ogląd z perspektywy polskiej)

Klaus Ziemer
Kultura pamięci i wspomnień w Niemczech po drugiej wojnie światowej

Marcin Zaborski
Mapy pamięci. Kategoria przeszłości w polskiej kulturze politycznej

Marlena Solak, Karolina Churska-Nowak
Mityczne aspekty katastrofy pod Smoleńskiem

Recenzje

Rober Gawłowski
Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, (red.) K.B. Janowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 192

Adam F. Kola
Andrzej de Lazari, Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 248

Maria Wincławska
Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąsoł, Piotr Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010, ss. 224

Kamil Mroczka
JJolanta Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, ss. 417

Radosław Zenderowski
Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN i Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010, ss. 320

Małgorzata Radomska
A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, eds. Bruno Palier, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, ss. 456

Bibliografia

Polska bibliografia politologiczna - uzupełnienie
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: