Archiwum

Numer 18/2007

Integracja europejska

Józef M. Fiszer
Gospodarka narodowa w warunkach globalizacji i integracji

Anetta Grzesik-Robak
Traktat konstytucyjny dla Unii Europejskiej jako pożądany akt prawny czy zagrożenie dla państwa narodowego w opinii wybranych polskich partii politycznych

Arkadiusz Modrzejewski
"A Community of Values". O modelu integracji europejskiej w myśli programowej Europejskiej Partii Ludowej

Wojciech Stankiewicz
Przeciwdziałanie zjawisku terroryzmu z perspektywy Unii Europejskiej po zamachach 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone Ameryki

Rałał Willa
Europol - forum wymiany informacji czy europejskie FBI?

Stosunki międzynarodowe

Andrzej Młynarski
Kryzys koncepcji zjednoczonej Europy-próba analizy

Krzysztof Pędziszewski
Nierozwiązany problem środowiska naturalnego w dobie globalizacji

Adam Krzymowski
Transformacja wewnętrzna Sojuszu Północnoatlantyckiego i proces jego europeizacji u schyłku XX wieku

Bartłomiej Zapała
Legitymizacja interwencji zbrojnych - klasyczne koncepcje teoretyczne

Renata Runiewicz-Jasińska
Transformacja postkomunistycznych państwach nadbałtyckich w świetle międzynarodowych procesów politycznych w latach 1991-2004

Jakub Potulski
Regionalizacja jako szansa i wyzwanie cywilizacyjne współczesnej Rosji

Jakub Ferenc
Czeczenia - powstanie czy dżihad?

Filozofia polityki

Jacek Bartyzel
O metafizyczny sens polityki. Metapolityka eschatologiczna Prima Sieny

Janusz Grygieńć
Od metafizyki do polityki. Zarys filozofii politycznej T. H. Greena

Anna Citkowska-Kimla
Egoizm - instynkt samozachowawczy - indywidualizm. Idee Hobbesowskie w etyce absolutnej Ayn Rand

Łukasz Dominiak
Problem terminologii w polskich badaniach nad filozofią polityczną komunitaryzmu

Andrzej Sepkowski
Mesjanizm a amerykański misjonizm polityczny

Stanisław Burdziej
Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii

Sprawozdania

Tomasz Czapiewski
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Partie polityczne - przywództwo partyjne", Darłówek, 1-3 maja 2007 r.

Agata Miętek
Międzynarodowa konferencja naukowa "I cóż po filozofie w czasie marnym? Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło" - Instytut Politologii UMK, Toruń 3-4 czerwca 2007 r.

Recenzje

Marlena Borowicz
Partie polityczne w wyborach 2005, red. Danuta Waniek, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2006

Arkadiusz Czwołek
Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, pod red. H. Chałupczaka, E. Michalin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 284

Sławomir Drelich
Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 403

Marcin Gońda
Marcin Kosienkowski, Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2006, ss. 150

Katarzyna Górak-Sosnowska
Blanka Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Ibidem, Łódź 2007, ss. 122

Katarzyna Kalinowska
Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 359

Alfred Lurzykowski
Andrzej K. Piasecki, Referenda w III RP. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005, ss. 132

Agata Miętek
Rafał Prostak, Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 266

Przemysław Piotrkowski
Francis Fukujama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, przeł. Roman Staniecki, Poznań 2006

Adam Romejko
Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96

Radosław Sajna
Piotr Łaciński, Peru między populizmem a liberalizmem. Koncepcja i praktyka polityczna velazquizmu, aprizmu i fujimorizmu, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, ss. 280

Kamila Sierzputowska
Stosunki polsko-niemieckie 1949-2005. Wspólnota wartości interesów?, red. B. Kerski, W. D. Eberwein, Wydawnictwo Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn 2005, ss. 286

Barbara Stoczewska
Anna Citkowska-Kimla, Państwo, religia, historia. Myśl polityczna Novalisa Friedricha von Hardenberga, Kraków 2006, ss. 272

Bibliografia

Bibliografia z zakresu politologii autorów ośrodków współtworzących "Athenaeum" za 2006 r.
Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii (i pokrewnych)


Numer 17/2007

Wybory 2006

Bartłomiej Michalak
Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r.

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Skuteczność list wyborczych w świetle elekcji z 2005 i 2006 roku

Krzysztof Kowalczyk
Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej w wyborach samorządowych 2006 roku

Łukasz Tomczak
Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku

Samorząd terytorialny

Andrzej Chodubski
Polskie idee samorządowe a europejskie procesy unifikacyjne

Jacek Wojnicki
Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej

Konrad Koc
Społeczność lokalna i jej problemy w opinii liderów samorządowych

Agnieszka Lipska-Sondecka
Polski samorząd terytorialny w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Historia polityczna

Witold Wojdyło
Drażniący karzeł. Narodowa Demokracja wobec problemu Wilna i Litwy Środkowej w latach 1918-1922

Grzegorz Radomski
Korporacjonizm w interpretacjach obozu narodowego w Polsce (1918-1939)

Piotr Perkowski
Rok 1944: Od konfrontacji do współpracy. Komuniści w ZSRR a PPR

Sprawozdania

Joanna Żegarska
Międzynarodowa konferencja naukowa "Polacy-Rosjanie: wzajemne realcje", Gdańsk 18-20 października 2006 r.

Agnieszka Smólczyńska, Mariola Sudoł-Szczepaniak
Międzynarodowa konferencja naukowa "Demokracja w Europie Wschodniej?", Zamek Bierzgłowski k. Torunia 29 listopada - 1 grudnia 2006 r.

Recenzje

Józef M. Fiszer
Paweł Bożyk, Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy, Wydawnictwo Ashgate, 2006, ss. 262

Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska
Samuel P. Huntington, Who are we? America's Great Debate, The Free Press, SimonSchuster UK 2005

Rafał Ożarowski
Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, wydanie drugie rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ss. 463

Dariusz Wybranowski
Giampaolo R. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, przetł. M. Czekański, A. I M. Falkowscy, L. Włodek, K. Ptasiński, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004, ss. 361

Katarzyna Górak-Sosnowska
Bassam Tibi, Im Schatten Allahs. Der Islam und die Menschenrechte, Ullstein Verlag, Ulm 2003

Bartłomiej H. Toszek
Hubert Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, ss. 313

Agnieszka Lipska-Sondecka, Samorząd terytorialny Republiki Federalnej Niemiec, Hiszpanii i Szwecji, Koszalin 2005, ss. 147
Alfred Lurzykowski

Barbara Brodzińska
Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, ss. 406

Patryk Tomaszewski
Maciej Strutyński, Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków 2006, ss. 445

Marceli Kosman
Daniel Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914. Z języka francuskiego przełożył Krzysztof Rutkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 813

Marceli Kosman
Danuta Płygawko, Polonia Devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918). Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2003, s. 294; eadem, Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915. Rhytmos, Poznań 2005, ss. 119

Marek Jeziński
Janusz Skoczylas, Marek Żyromski, Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 178

Bibliografia

Bibliografia bieżąca prac z zakresu politologii autorów z ośrodków współtworzących "Athenaeum" za 2006 r.
Bibliografia prac z zakresu politologii autorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za 2005 r. (uzupełnienie)

© Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń; e-mail: