baner

Szukaj artykułów i/lub autorów:


Witamy

Miło nam jest powitać Państwa w serwisie internetowym kwartalnika „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Jest to pismo o znanej i ugruntowanej renomie naukowej, wydawane od 1997 r. Od numeru 14-15/2006 jest współredagowane przez kilkanaście ośrodków politologicznych z całej Polski (obecnie 22) oraz wspierane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W ten sposób stało się periodykiem integrującym działalność badawczą wszystkich polskich politologów. Pismo aktywnie wspiera proces popularyzacji wyników badań polskich autorów za granicą oraz rozwijania naukowej współpracy międzynarodowej. W tym celu każdy czwarty numer pisma w danym roku jest wydawany w całości w języku angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”.

Profil tematyczny naszego kwartalnika jest jednoznacznie politologiczny. Jego obszary wyznaczają subdyscypliny politologii, które w piśmie obecne są w postaci 6 głównych działów tematycznych: komunikowanie polityczne, myśl polityczna, metodologia i teoria polityki, polityki sektorowe, stosunki międzynarodowe, systemy polityczne. Każdy dział jest redagowany przez niezależny zespół redaktorski. Tworzą go naukowcy, pracownicy ośrodków współtworzących Redakcję, specjaliści w swoich dziedzinach. Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów, którego najważniejszym elementem jest mechanizm niezależnej, eksperckiej, zewnętrznej i podwójnie anonimowej (double-blind review process) recenzji wydawniczej.

Kwartalnik „Athenaeum” to prestiżowe naukowo, wysokopunktowane pismo figurujące na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprzerwanie od 2007 r., indeksowane na prestiżowej międzynarodowej liście ERIH Plus oraz w najważniejszych polskich bazach naukowych, posiadające międzynarodową Radę Doradczą, zdigitalizowane i w pełni dostępne on-line, posiadające międzynarodowy identyfikator DOI przypisany do każdego artykułu, wspierające wolny dostęp do treści naukowych (od 2015 r. elektroniczne wersje pisma są udostępniona na całkowicie wolnej licencji Creative Commons) oraz spełniające najwyższe standardy naukowe i techniczne wymagane dla czasopism naukowych przez MNiSW.

W imieniu zespołu redakcyjnego, którym mam zaszczyt i przyjemność kierować, serdecznie zachęcam Państwa do korzystania z naszego periodyku zarówno jeśli jesteście jego Czytelnikami, jak i potencjalnymi Autorami. „Athenaeum” udostępnia bowiem swoje łamy zarówno uznanym i powszechnie szanowanym autorytetom z dziedziny nauk politycznych, jak i badaczom młodym, szerzej nieznanym i dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z nauką. Artykuły można zgłaszać w trybie ciągłym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednocześnie nasza inicjatywa redakcyjna nadal ma charakter otwarty. W dalszym ciągu zapraszamy do współredagowania czasopisma wszystkie ośrodki politologiczne w kraju mające uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych lub prowadzące studia magisterskie.

Dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
Redaktor Naczelny „Athenaeum”


2006-2018 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •