baner

Szukaj artykułów i/lub autorów:


Witamy

Kwartalnik „Athenaeum” to prestiżowe, wysokopunktowane pismo figurujące na listach czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprzerwanie od 2007 r. Jest indeksowane w międzynarodowych bazach ERIH Plus, Index Copernicus oraz w najważniejszych polskich bazach naukowych, takich jak BazHum. To pismo zdigitalizowane, z wolnym dostępem on-line, spełniające najwyższe standardy naukowe, etyczne i techniczne stawiane czasopismom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnctwa Wyższego oraz Committee on Publication Ethics (COPE).

Profil tematyczny naszego pisma jest politologiczny. Jego obszary wyznaczają subdyscypliny politologii, które w piśmie obecne są w postaci 6 głównych działów tematycznych: komunikowanie polityczne, myśl polityczna, metodologia i teoria polityki, polityki sektorowe, stosunki międzynarodowe, systemy polityczne. Każdy dział jest redagowany przez niezależny zespół redaktorski. Tworzą go naukowcy, pracownicy ośrodków współtworzących Redakcję, specjaliści w swoich dziedzinach. Zasadą obowiązującą w „Athenaeum” jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów, którego najważniejszym elementem jest mechanizm niezależnej, eksperckiej, zewnętrznej i podwójnie anonimowej (double-blind review process) recenzji wydawniczej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z naszego periodyku zarówno jeśli jesteście jego Czytelnikami, jak i potencjalnymi Autorami. „Athenaeum” udostępnia bowiem swoje łamy zarówno uznanym i powszechnie szanowanym autorytetom z dziedziny nauk politycznych, jak i badaczom młodym, szerzej nieznanym i dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z nauką. Artykuły można zgłaszać w trybie ciągłym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednocześnie nasza inicjatywa redakcyjna nadal ma charakter otwarty. W dalszym ciągu zapraszamy do współredagowania czasopisma wszystkie ośrodki politologiczne w kraju mające uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych lub prowadzące studia magisterskie.


2006-2020 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
© •